กระบวนการกระจายพลังงาน +

บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาโอกาสในการขยายธุรกิจ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท แห่งเป็นหุ้นสามัญ 1,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 83